תנאי שובר השכירות

Main Content


שובר שכירות רכב - תנאים כלליים


א.    ההסכם בינינו:


תנאים כלליים אלה, לרבות התנאים המופיעים בשובר שכירות הרכב שתנאים כלליים אלה נלווים אליו, מהווים את תנאי ההסכם בינינו, חברת אופרן שירותים בע"מ (להלן – "אופרן") לבינך, מזמין הרכב שפרטיו מופיעים על גבי השובר (להלן – "השוכר" או "אתה"), בקשר עם כל עסקה להשכרת רכב שתתבצע על ידך באמצעותנו (להלן –"עסקת שכירות הרכב"). כל פנייה בלשון זכר בהסכם זה מתייחסת לשני המינים. השימוש בלשון זכר נועד לצרכי נוחות בלבד.    
 

ב.    השובר:


לאחר ביצוע הזמנה לעסקת שכירות רכב, אנו ננפיק לך שובר הכולל תמצית של עיקרי עסקת שכירות הרכב ואשר יוצמד אליו עותק מתנאים כלליים אלה (להלן - "השובר"). 
אנא עיין בקפידה בתמצית עסקת שכירות הרכב המצוינת בשובר. אם, לאחר קבלת השובר, יתברר לך כי נפלה טעות בתנאי עסקת שכירות הרכב המפורטים בשובר, אנא עדכן אותנו על כך בהקדם האפשרי.  
השובר הינו אישי ואינו ניתן להעברה או להסבה. 
 

ג.    פריטים הכלולים בשובר ואלו שאינם כלולים בשובר:


השובר כולל תמצית של עיקרי תנאי עסקת שכירות הרכב, כמו גם רשימה של פריטים הכלולים בדמי השכירות ששולמו על ידך באמצעות אופרן. פריטים אחרים, שלא צוין לגביהם על גבי השובר במפורש כי הם כלולים בתנאי עסקת שכירות הרכב (ובכלל זה כל אותם פריטים שהדבר צוין לגביהם בשובר במפורש, תחת הכותרת: "Not included in this voucher"), אינם כלולים בעסקת שכירות הרכב. 

פריטים אלה כוללים גם, אך לא בהכרח רק, ציוד נוסף או בקשות מיוחדות שהנך רשאי להוסיף לעסקת שכירות הרכב [לדוגמא: ביטוח נהג נוסף, ביטוח נהג צעיר, דמי החזר, כיסא תינוק או ילד (שהתקנתם באחריות שוכר הרכב בלבד), שרשראות שלג או צמיגי חורף (שהתקנתם חובה בתנאי מזג אויר מסוימים ובתנאי כביש הדורשים זאת), גגון סקי, דמי טיפול במקרי נזק, דמי טיפול בדוחות תנועה או חנייה, מכשיר ניווט, בקשות מיוחדות לעניין הבאת הרכב או איסופו, קבלה או איסוף הרכב מחוץ לשעות הפעילות, איחור בהחזרת הרכב, ועוד]. עלותן של תוספות אלה נקובה בשובר והן, כמו גם תוספות אחרות אותן הנך עשוי להזמין במישרין מספק הרכב במעמד לקיחת הרכב, ייגבו על ידי ספק הרכב במישרין ובאופן בלעדי. 
 

ד.    תנאים מקדימים לביצוע עסקת שכירות הרכב: 


במעמד לקיחת הרכב בתחנת הלקיחה (Pick-Up) הנקובה בשובר (להלן - "תחנת הלקיחה") יהיה עליך וכן על כל נהג נוסף אשר יהיה מעוניין להירשם ככזה בהסכם שכירות הרכב (להלן - "נהג נוסף"), להציג את כל התעודות והמסמכים הבאים, כשהם בתוקף:
 

 1. שובר השכירות.
 2. רישיון נהיגה ישראלי קבוע על שמך ועל שם כל נהג נוסף (מפלסטיק עם תמונה).
 3. רישיון נהיגה בינלאומי על שמך ועל שם כל נהג נוסף. 
 4. דרכון ישראלי על שמך ועל שם כל נהג נוסף.
 5. כרטיס אשראי בינלאומי, פיסי, על שמך. יש לוודא את ידיעת קוד ה- PIN של כרטיס האשראי מראש.
   

כרטיס האשראי הבינלאומי אותו יהיה עליך להציג במעמד לקיחת הרכב חייב להימנות על אחד מכרטיסי האשראי המפורטים בשובר, תחת הכותרת: Other Terms - accepted credit cards"" (להלן - "כרטיס האשראי"). כרטיס האשראי ישמש להבטחת תשלומים ותוספות אשר תהיה חייב בהם מעבר לדמי שכירות הרכב הכלולים בשובר.  יש להקפיד כי לכרטיס יהיה תוקף של 4 חודשים קדימה מתאריך האיסוף של הרכב השכור.     

כרטיס האשראי ישמש גם לשם העמדת פיקדון לזכות חברת השכרת הרכב כמפורט בשובר (להלן – "ספק הרכב"). סכום הפיקדון המינימאלי יעמוד על גובה דמי ההשתתפות העצמית הנקובים בשובר, תחת הכותרת "Policies – CDW Excess/TP Excess", בתוספת עלויות דלק וחיובים נוספים שעשויים לחול על עסקת שכירות הרכב. שים לב, עליך לוודא מראש, כי בכרטיס האשראי קיימת מסגרת אשראי מספקת לשם העמדת הפיקדון. ספק הרכב לא יקבל כפיקדון או כאמצעי תשלום מזומן או כל אמצעי תשלום אחר מלבד כרטיס אשראי פיסי, מהסוג הנקוב בשובר (לא ניתן יהיה להציגו בנייד באמצעי כגון "אפל פיי" או "גוגל פיי"). שים לב,  אם הזמנת מכונית יוקרה יתכן שתידרש להציג לספק הרכב שני כרטיסי אשראי לביטחון והדבר יצוין על גבי השובר. 

בנוסף למסמכים ולאישורים הנדרשים כאמור לעיל, במעמד לקיחת הרכב בתחנת הלקיחה תידרש לחתום על הסכם שכירות רכב עם ספק הרכב בגין עסקת שכירות הרכב (להלן – "הסכם שכירות הרכב").  שים לב, על הסכם שכירות הרכב חייב לחתום גם כל נהג נוסף. במידה וינהג ברכב השכור אדם אשר לא נרשם כנהג נוסף בהסכם שכירות הרכב, אזי לא יהיה תוקף לכיסויים הביטוחיים ובמקרה כזה, אתה עלול להיות מחויב לשאת בכל נזק שייגרם לרכב. 
הצגת המסמכים והאישורים המפורטים לעיל וחתימת הסכם שכירות הרכב מהווים תנאי מוקדם לביצוע עסקת שכירות הרכב. 

שים לב, אם לא תציג אי אלו מהמסמכים והאישורים המפורטים לעיל, אם יתברר כי קיים חוסר התאמה בין הפרטים שלך ו/או של כל נהג נוסף המופיעים במסמכים ובאישורים אותם תידרש להציג במעמד חתימת הסכם שכירות הרכב, או אם לא תחתום על הסכם שכירות הרכב - לא תתבצע עסקת שכירות הרכב והדבר ייחשב לאי הגעה מצדך לתחנת הלקיחה. במקרה כזה, אנו נהיה רשאים לחייב אותך בדמי אי הגעה בשיעור הקבוע בשובר, תחת הכותרת: "Policies – No Show fee" (להלן – "דמי אי ההגעה") ולא נישא באחריות לכל נזק ו/או עוגמת נפש אשר ייגרמו לך או לנלווים אליך עקב סירובו של ספק הרכב לבצע את עסקת שכירות הרכב.  

עסקת השכרת הרכב תקפה לאזרחים ישראלים ועל כן יהיה עליך להגיע עם מסמכים ישראלים כפי שצוין מעלה. הגעה עם מסמכים של מדינה אחרת, גם אם מדובר בדרכון ו/או רישיון נהיגה מקומי, עלולים לגרור לאי כיבוד השובר וביטול העסקה. במקרה כזה העסקה בינינו תבוטל ויוחזר הסכום ששולם לאופרן למעט דמי אי ההגעה.

בנוסף, ספק הרכב רשאי לסרב למסור רכב למי שאינו עומד במדיניות ההשכרה של ספק הרכב, ועניין זה נתון לשיקול דעתו הבלעדי של ספק הרכב. במקרה בו ספק הרכב יסרב לבצע את עסקת שכירות הרכב ו/או למסור לך את הרכב נשוא הסכם שכירות הרכב, כמפורט לעיל, אנו לא נהיה אחראים לדאוג לך ו/או לנלווים אליך להסדרי תחבורה חלופיים ולא נישא באחריות לכל נזק אחר שייגרם לך או לנלווים אליך במקרה כזה. במקרה כזה, תבוטל עסקת שכירות הרכב ואנו נשיב לך את כל התשלומים שנגבו ממך באמצעותנו למעט דמי אי ההגעה. 
מניסיוננו, להלן דוגמאות למספר מקרים טיפוסיים שבהם עלול ספק הרכב לסרב למסור לך את הרכב (עלולים להיות מקרים נוספים):

א.    אם הגעת לתחנת הלקיחה כאשר הנך במצב של שיכרות, תחת השפעת סמים או במצב אחר בו יסברו נציגי ספק הרכב כי אינך כשיר לנהיגה, או אם במעמד חתימת הסכם שכירות הרכב או סמוך לו התנהגת באופן בלתי הולם;

ב.    אם הגעת לתחנת הלקיחה במצב בריאותי המגביל אותך מנהיגה ברכב שהוזמן על ידך, בין באופן זמני (כגון עקב שבר בגפיים) או באופן קבוע (כגון עקב נכות). אם קיימת מגבלה שכזו אנו ממליצים שתעדכן אותנו מראש ובהקדם האפשרי, על מנת שנבדוק אם ספק הרכב יאפשר לך לנהוג במצבך הבריאותי (במקרה של מגבלה זמנית) או אם יש ברשותו רכב המתאים לצרכיך (במקרה של מגבלה קבועה) על מנת למנוע ממך אי נעימות ונזקים מיותרים; 

ג.    אם יתברר כי הנך כלול ברשימת הלקוחות החסומים של ספק הרכב או מי מהחברות הקשורות לו (המכונה "רשימה שחורה" / "Blacklist"), דבר העלול להתרחש אם הנך בעל חוב לחברת ההשכרה למשל. שים לב, אם קיבלת הודעה מחברת השכרת רכב על סירובה להשכיר לך רכבים ו/או על הכללתך ברשימה שחורה כאמור, אנו ממליצים כי תיידע אותנו על כך בהקדם האפשרי כדי שנוכל לוודא מראש כי ספק הרכב ימסור לך את הרכב שהזמנת. חשוב לנו להדגיש כי אין ביכולתנו לדעת מראש אם הינך חסום ברשימה שחורה, לרוב, עקב חוקי הפרטיות במדינות זרות קיימת מניעה של חשיפת המידע האישי הזה לצד שלישי. החסימה מופיעה במערכות הפנימיות של חברת ההשכרה בלבד ועולה בהצגת רישיון הנהיגה של הנהג.     

 

ה.    הסכם שכירות הרכב:


עסקת שכירות הרכב כפופה לתנאי הסכם שכירות הרכב שייחתם בינך לבין ספק הרכב במעמד לקיחת הרכב, כמתואר לעיל. אנא קרא בקפידה את תנאי הסכם שכירות הרכב, לפני חתימתך עליו.  
לבקשתך, נוכל לפנות לחברת ההשכרה לקבלת עותק של הסכם שכירות הרכב, מראש. בכל מקרה שבו תגלה, לפני חתימת הסכם שכירות הרכב, אי התאמה בין תמצית תנאי עסקת שכירות הרכב המפורטים בשובר לבין האמור בהסכם שכירות הרכב, הנך מתבקש להודיע לנו על כך ללא דיחוי ובכל מקרה לפני חתימת הסכם שכירות הרכב.  
שים לב, ספק הרכב הוא האחראי היחיד והבלעדי לביצוע עסקת שכירות הרכב בהתאם ובכפוף לתנאים המפורטים בהסכם שכירות הרכב. אופרן אינה צד להסכם שכירות הרכב ואינה נושאת באחריות לאופן ביצועו על ידי ספק הרכב ו/או לתקלות או לשיבושים אחרים שאינם בשליטתה (אלא אם הובא לידיעתה  או היה עליה לדעת מראש על תקלה או שיבוש כאמור).
יש להקפיד לשמור העתק מהסכם שכירות הרכב ומכל מסמך אחר הקשור בעסקת שכירות הרכב, לרבות מסמכי החזרת הרכב, לכל מקרה של בירור עתידי בקשר עם הסכם שכירות הרכב שייחתם על ידך.
להלן תיאור כללי של עיקרי תנאי השכירות הנהוגים בהסכמי שכירות רכב של מרבית ספקי הרכב עימם אנו קשורים ושל תנאים חשובים נוספים הנוגעים לתנאי השובר ולעסקת שכירות הרכב. תיאור כללי זה מובא לנוחיותך בלבד. למען הסר ספק, התנאים המחייבים היחידים בכל הנוגע לעסקת שכירות הרכב הם אלה שיפורטו בהסכם שכירות הרכב.     
 

-    הרכב השכור:
 

סוג הרכב, היצרן, הדגם, שנת הייצור, נפח המנוע, גודל תא המטען וסוג הדלק המופיעים באתר אופרן או בשובר הינם להמחשה בלבד ואינם מובטחים.   
שים לב שההתחייבות של השובר הינה לספק לך רכב מהקבוצה המוזמנת, וכי אין התחייבות על האבזור הפנימי של הרכב בכל מקרה, כגון סוגי התחברות לרכב ע"י טלפון חכם (למשל חיבור ל-USB והטענה), מערכת מולטימדיה, car play וכן הלאה. 
ספק הרכב רשאי, לפי שיקול דעתו ובהתאם למלאי הרכבים שיהיו מצויים בידו במעמד לקיחת הרכב, למסור לך רכב המוגדר על ידו כשווה ערך או בעל ערך גבוה יותר ביחס לקבוצת הרכב שפרטיה נקובים בשובר, או כנמנה על קבוצת סיווג מקבילה או גבוהה יותר ביחס לקבוצת סיווג הרכב הנקובה בשובר. קבוצת הסיווג וקוד הרכב משתנים מספק לספק ונקבעים על ידו בלבד. ניתן למצוא הסבר נוסף על קבוצות הסיווג וקודי הרכב בקישור הבא: https://ofran.co.il/info/car-sipp-codes .   
 

-    מסירה והחזרה של הרכב:


במעמד לקיחת הרכב יישמר לך עד שעה לאחר המועד המצוין בשובר ללקיחת הרכב (Pick Up) או עד מועד סגירת תחנת הלקיחה (לפי המוקדם מבין שניהם).     

שעת סגירת תחנת הלקיחה מצוינת בשובר ואולם שעות פעילות תחנות הלקיחה עשויות להשתנות עקב חגים, מועדים ואירועים מקומיים. שים לב, ספק הרכב אינו מחויב להמתין להגעתך ואם לא תגיע לתחנת הלקיחה במועד הנקוב בשובר, עלול הדבר להיחשב לאי הגעה מצדך. אם ידוע לך על עיכוב צפוי בהגעתך לתחנת הלקיחה (כגון עקב איחור בטיסה), אנו ממליצים כי תיידע את חברת ההשכרה ואותנו על כך מראש, בהקדם האפשרי, על מנת שנבדוק אם תוכל לקבל את הרכב ו/או על מנת שנוכל לנסות ולסייע לך בהסדרת פתרון סביר אחר אל מול ספק הרכב (ואולם אנו לא מתחייבים כי נצליח למצוא פתרון כזה). אנו לא נישא באחריות לכל נזק ו/או עוגמת נפש שייגרמו לך או לנלווים אליך עקב איחור בהגעתך לתחנת הלקיחה. 

בעת לקיחת הרכב אתה תתבקש לחתום על מסמכים המעידים על מצב הרכב בעת לקיחתו. אנו ממליצים, כי תבדוק את הרכב טרם עזיבת תחנת הלקיחה וכי תוודא שבמידה וקיימים נזקים ברכב, הם יסומנו בבירור על גבי הסכם שכירות הרכב. 

שים לב, אם הרכב יימסר לך מחוץ לשעות פעילות תחנת הלקיחה או יוחזר על ידך מחוץ לשעות פעילות תחנת ההחזרה, אתה תחויב בכל מקרה בתוספת תשלום עבור שירות זה בהתאם לתעריף הקבוע בשובר. אם הרכב יוחזר על ידך מחוץ לשעות הפעילות של תחנת ההחזרה (למשל בהחזרת מפתחות הרכב לתיבת איסוף KeyBox אשר אפשרית בתנאים מסוימים) אתה תהיה אחראי לכל נזק שיגרם לרכב עד לאיסוף הרכב על ידי ספק הרכב, וחוזה השכירות לא ייסגר על כל האמור בכך עד לבדיקת הרכב על ידי נציג מחברת ההשכרה.
בכל מקרה אנו ממליצים לצלם את הרכב בעת הלקיחה ובעת ההחזרה על מנת להימנע מחיובים אפשריים.

במקרה שהרכב יוחזר כאשר הינו מלוכלך מעבר לסביר, לפי שיקול דעתו של ספק הרכב בלבד, עשוי ספק הרכב לגבות ממך דמי ניקוי מיוחדים. שים לב כי ספקי הרכב אוסרים גם על עישון ברכב.     
במקרים כאלה, אם תחזיר את הרכב עם סימני עישון, עם לכלוך, שאריות אוכל, שאריות אשפה, פגיעה בריפודים ועוד, ספק הרכב יגבה ממך דמי ניקוי מיוחדים.     
 

-    מגבלות גיל וניסיון:


תנאי מוקדם לביצוע עסקת שכירות הרכב, הינו כי הגיל המינימלי של שוכר הרכב ושל כל נהג נוסף יהיה 21 שנים. שים לב, חלק מספקי הרכב דורשים, כתנאי לביצוע עסקת שכירות הרכב, כי גילו של שוכר הרכב וכל נהג הנוסף לא יעלה על גיל מרבי מסוים. אם גילך או גילו של כל נהג נוסף בעת לקיחת הרכב עולה על 75 שנה, אנו ממליצים כי תברר מולנו מראש מהי מדיניות ספק הרכב בעניין זה. 
ספקי הרכב דורשים גם כי לשוכר הרכב ולכל נהג נוסף יהיה ותק מינימאלי של 12 חודשי נהיגה. 
המדיניות הנוגעת לגיל השוכר ונהגים נוספים וותק רישיון הנהיגה שבידם נקבעת על ידי ספקי הרכב, לפי שיקול דעתם הבלעדי ובהתאם למגבלות חוקיות הקבועות במדינות השונות, והיא עשויה להשתנות מעת לעת, ממדינה למדינה וכן מקבוצת רכב אחת לאחרת. כמו כן, ספקי רכב גובים תשלום נוסף בגין השכרת רכב לנהג צעיר (בדרך כלל מגיל 21 ומתחת לגיל 25) או לנהג מבוגר (בדרך כלל מעל גיל 75).
 

-    דלק/סוללת רכב:


במרבית המקרים, יימסר לך הרכב עם מיכל דלק מלא / סוללת רכב מלאה. בהתאם, יהיה עליך להחזיר את הרכב במצב זהה לזה בו התקבל. במקרה של חוסר בדלק במיכל / טעינה מספקת של הסוללה בעת החזרת הרכב, ייגבה ממך תשלום לפי התעריף שייקבע על ידי ספק הרכב בלבד, בתוספת דמי שירות. אנו ממליצים, כי תשמור את קבלת התדלוק/טעינה האחרונה וכן את הדוח שימולא במעמד החזרת הרכב (Drop Off) לכל מקרה של בירור עתידי בעניין זה. במקרים בהם תרכוש מספק הרכב מיכל דלק משולם מראש, לא יינתן לך החזר על דלק שלא נוצל על ידך. בכל מקרה, אנו ממליצים כי במעמד לקיחת הרכב תבדוק את מד הדלק/הסוללה ברכב על מנת לוודא שמצב מיכל הדלק/הסוללה בפועל תואם את הרשום בהסכם שכירות הרכב. 

חשוב לשים לב במקרה בו תמלא ברכב דלק בניגוד להוראות היצרן המפורטות באזור מיכל הדלק של הרכב ובחוזה השכירות, יחייב אותך ספק הרכב בעלות תיקון הנזק שייגרם לרכב ובכל ההוצאות הנלוות לכך (כולל גרירת הרכב ותיקונו, עלות ימי השבתת הרכב ועוד). נזק זה נחשב לרשלנות, אינו מכוסה בכיסויים הביטוחיים שיירכשו על ידך ויגרום לביטול הביטוח של הרכב. החובה לוודא את סוג הדלק המתאים לרכב חלה עליך בלבד.

שים לב, בנסיעה באזורים בהם צפוי קרח או שלג עליך להיערך בהתאם עם נוזל "אנטי פריז" לדלק. כמו כן, במידה וקיבלת רכב המופעל על ידי דיזל, יתכן ותידרש במהלך הנסיעה להוסיף, בנוסף לדלק, תוסף הנקרא ®AdBlue. חוסר בתוסף זה יסומן על לוח המחוונים ואי מילוי שלו עלול לגרום לעצירתו של הרכב. 
 

-    מעבר בין מדינות:


ייתכנו מגבלות בהסכם שכירות הרכב על מעבר מהמדינה בה מצויה תחנת הלקיחה למדינות אחרות. על גבי השובר עשויות להופיע מגבלות לעניין מעבר בין מדינות, תחת הכותרת "Other Terms - Border crossing information". בכל מקרה, אם בכוונתך לצאת מגבולות המדינה בה קיבלת לידיך את הרכב, באחריותך ליידע את מרכז ההזמנות שלנו בעת ההזמנה ו/או לסמן זאת בעת ההזמנה באתר האינטרנט. 
שים לב, אם לא תעשה כן יתכן שחלק מהכיסויים הביטוחים המצוינים בשובר לא יהיו בתוקף. כמו כן, במקרה שתבקש לעבור עם הרכב ממדינה למדינה, במהלך תקופת השכרת הרכב, יתכן שספק הרכב יגבה ממך תשלום נוסף, לרבות בגין מעבר בין מדינות מסוימות. 
 

-    מערכת ניווט לווייני (GPS):


במקרה שבתנאי שכירות הרכב תיכלל מערכת ניווט לווייני, מובהר כי אין באפשרותנו להבטיח כי מערכת הניווט תהיה מסוג מסוים (לרבות מערכת ניידת או מובנית). 
בכל מקרה, באחריותך להחזיר את המערכת שקיבלת במצב תקין. במקרה שמערכת הניווט תוחזר על ידך במצב לא תקין ו/או עם חלקים חסרים, תחויב בעלויות התיקון של המערכת. 
 

-    תקלות מכאניות: 


באחריות ספק הרכב למסור לך רכב במצב כללי תקין וללא פגמים או ליקויים. יחד עם זאת, במהלך תקופת השכירות עלולות להתגלע תקלות מכאניות ברכב. בכל מקרה של תקלות כאמור (לרבות במקרה בו נדלקת נורית אזהרה ברכב) או בעיה אחרת במהלך תקופת שכירות הרכב, עליך לדווח על כך ישירות ובאופן מידי לספק הרכב ולשירות הדרכים שלו ולפעול בהתאם להוראותיהם (על פי רוב, מספרי ההתקשרות עם ספק הרכב ו/או עם שירות הדרכים של ספק הרכב יופיעו על גבי הסכם שכירות הרכב ו/או על מחזיק מפתח הרכב).  

במקרה של תקלה מכאנית ברכב, ספק הרכב יטפל בפנייתך או ינחה אותך כיצד לפעול, והכל בהתאם לנהליו ולפי שיקול דעתו. שים לב, אם ספק הרכב יציע לך רכב חלופי, אין ודאות כי הרכב החלופי שיוצע על ידו יהיה באותה קבוצת רכב שהוזמנה על ידך.  
שים לב, אופרן לא תישא באחריות לכל נזק הנובע מהתרחשות של תקלות מכאניות ו/או שיבושים ברכב למעט אם ידענו או היה עלינו לדעת מראש על קיומם של תקלות מכאניות ו/או שיבושים כאמור. למרות שאופרן אינה נושאת באחריות לתקלות מכאניות או לשיבושים ברכב כאמור, אם תפנה אלינו מיד לאחר שייודע לך על תקלה מכאנית ו/או שיבוש ברכב, אנו ננסה לסייע בהסדרת פתרון סביר אל מול ספק הרכב (ואולם אנו לא מתחייבים כי נצליח למצוא פתרון כזה).

במידה ותקלה תתרחש במדינה שונה ממדינת הלקיחה, יש לקחת בחשבון שזמן הטיפול מצד חברת ההשכרה עלול להתארך, גם אם נקנו הביטוחים הרלוונטיים ליציאה מחוץ לגבולות המדינה.

לעתים, ידלקו נורות אזהרה שמעידות על צורך בפעולה כלשהי מצד הנהג, למשל הוספת נוזל AdBlue, הטענת הסוללה של המפתח או המצבר, חוסר אוויר בגלגלים וצורך בניפוח צמיגים ועוד. אלו אינן תקלות מכאניות ועל הנהג יהיה לפעול בהתאם להנחיות שהופיעו באזהרה ובמידה ולא יעשה זאת בזמן, הנזק שיגרם עלול לא להיות מכוסה תחת הביטוח. נורות אלו אינן מעידות על מצב תחזוק הרכב, אלא על תחזוקה שוטפת כגון חוסר בדלק והינן באחריות הנהג.
 

-    תקרים (פנצ'רים) ונזקים אחרים לצמיגי הרכב: 


תקר (פנצ'ר) או נזק אחר לצמיגי וגלגלי הרכב לא מהווה תקלה מכאנית והטיפול בנזקים אלה הינו באחריותך הבלעדית. במקרה של תקר או נזק אחר לצמיגי הרכב, ספק הרכב אינו מחויב לשלוח גרר ואינו מחויב להעמיד לרשותך רכב חלופי. שים לב, על פי התקינה הבינלאומית אין חובה להימצאות גלגל רזרבי ברכב, אלא רק ערכת תיקון זמני עד החלפת הגלגל. כמו כן, במדינות מסוימות, על פי התקינה המקומית, חברות ההשכרה אינן מציידות את הרכב בצמיג רזרבי או ערכת תיקון אלא מפעילות צוות שירות דרכים ייעודי לתיקון תקרים.
בעת לקיחת הרכב אנו ממליצים לבדוק את הפתרון המקומי המוצע לתקרים ולוודא כי הינם יודעים לתפעל את הפתרון ולנהוג בהתאם. 
בכל מקרה, אנו לא נישא באחריות לכל נזק שייגרם לך עקב כל תקר או נזק כאמור שייגרם לצמיגי או גלגלי הרכב ולא תהיה זכאי לפיצוי על אבדן הזמן שיידרש לטיפול בנזק כזה. במידה ותרכוש את ההרחבה לתכנית "אופרן פלוס" (ר' סעיף ו' להלן) ניתן יהיה לקבל החזר על הוצאות אלו בתנאים מסוימים.    
 

-    תאונות: 


בכל מקרה של תאונה, עליך לדווח על כך ישירות ובאופן מידי לספק הרכב ולמשטרה המקומית. אנו ממליצים שתעשה כן, גם אם תהיה סבור כי לא נגרם כל נזק לרכב. בהתאם להנחיות ספק הרכב, יהיה עליך למלא דוח נזקים ולמסור אותו לספק הרכב וכן יהיה עליך לשתף פעולה עם ספק הרכב ולפעול על פי הנחיותיו. אם לא תעשה כן, עלול ספק הרכב לחייב אותך בנזקים שייגרמו לו בשל כך.  

שים לב, במרבית המקרים, הכיסוי הביטוחי המוצע על ידי ספקי הרכב לא יחול במקרה של נזקים שייגרמו כתוצאה מרשלנות מצדך. לכן, אם תאונה תיגרם עקב רשלנות מצדך או בנסיבות אחרות בהן יוחרג הכיסוי הביטוחי כאמור, אתה תישא באחריות לכל נזקיו של ספק הרכב לרבות עלות תיקון הרכב או פיצוי בגין שוויו ובגין הפסדים שייגרמו לספק הרכב בשל אבדן ימי השכרה. 

שים לב, במקרה של תאונה, ספק הרכב אינו מחויב להעמיד לרשותך רכב חלופי. למרות שאופרן אינה נושאת באחריות לנזקים שעלולים להיגרם עקב תאונות, אם תפנה אלינו בעניין אנו ננסה לסייע לך בהסדרת פתרון מול ספק הרכב (ואולם אנו לא מתחייבים כי נצליח למצוא פתרון כזה או אחר).
 

-    חוקי תעבורה, קנסות והיטלים:


חוקי התעבורה משתנים ממדינה למדינה ועליך חלה החובה הבלעדית לברר חוקים אלו בכל מדינה בה תבקש לעשות שימוש ברכב ולפעול על פיהם. בהתאם להסכם שכירות הרכב, אתה נושא באחריות היחידה והבלעדית לכל נזק שייגרם עקב אי שמירת חוקי התעבורה במדינה בה תעשה שימוש ברכב או עקב הפרתם של חוקים אלה. שים לב, בחלק מהמדינות קיימת החרגה לכיסוי הביטוחי בגין אי שמירת חוקי התעבורה כך שבמקרה שייגרם נזק בשל אי שמירת חוקי התעבורה או הפרתם על ידך, לא יחולו הכיסויים הביטוחיים. אנו ממליצים, כי תוודא מראש מהם חוקי הנהיגה בכל מדינה כאמור. 

תשלומי קנסות תעבורה ודוחות חנייה, לרבות דמי טיפול מיוחדים הנגבים על ידי ספק הרכב, אגרות כבישים, היטלים ממשלתיים, מדבקות לנסיעה בכבישים מהירים שניתן לרכוש בתחנות גבול (לדוגמא באוסטריה, שוויץ, הונגריה, סלובניה וכד'), מדבקות לנסיעה "ירוקה" במרכזי ערים וכד', אינם כלולים על פי רוב בשובר ועליך מוטלת האחריות היחידה והבלעדית לשלם קנסות ודוחות כאמור ו/או לבדוק את הצורך במדבקות הדרושות ולרכוש אותן במדינות השונות בהן תעשה שימוש ברכב.  
שים לב, קנסות ודוחות בהם תחויב ואשר לא ישולמו על ידך במהלך תקופת השכרת הרכב יישלחו אליך, במרבית המקרים, על ידי ספק הרכב או הרשות הרלוונטית במישרין. זמן שליחת הדוח משתנה ממדינה למדינה ואינו באחריות אופרן. אנו לא נהיה אחראים למשלוח או אי משלוח או עיכובים במשלוח קנסות ודוחות כאמור ולא נישא באחריות לכל כפל קנס או תשלום אחר בו תידרש לשאת עקב כל איחור שכזה, שכן מדובר ברשויות המדינה הזרה ואין לנו שליטה עליהם.
 

-    ביטוחים:


תנאי הכיסוי הביטוחי הכלולים בעסקת שכירות הרכב הם אלה שיפורטו בהסכם שכירות הרכב. סוגי הביטוחים הכלולים בעסקת שכירות הרכב מצוינים בשובר, ואולם תנאי הכיסוי הביטוחי הכלולים בעסקת שכירות הרכב והחריגים לכיסוי ביטוחי זה משתנים מספק רכב אחד למשנהו וממדינה למדינה ועשויים להיות הבדלים מהותיים ביניהם.
לכן, עליך לוודא, מבעוד מועד, כי סוגי הכיסוי הביטוחי המצוינים בשובר ותנאי ביטוחים אלה וחריגיהם תואמים את צרכיך. בנוסף, אנו ממליצים כי תבדוק עם ספק הרכב, במעמד לקיחת הרכב או לפני כן, מהם החריגים לכיסוי הביטוחי הכלול בעסקת שכירות הרכב. 

שים לב, חלק מספקי הרכב מציעים, במקום רכישה של כיסוי ביטוחי, ויתור או פטור מאחריות לנזקים מסוימים שעלולים להיגרם לרכב בזמן היותו בחזקתך. בכל מקום בתנאים כלליים אלו בו מופיעה התייחסות לכיסוי ביטוחי כלשהו הכוונה גם לפטור או ויתור כאמור.    

להלן פירוט עיקר סוגי הביטוחים הנהוגים אצל ספקי הרכב השונים:    
 

ארצות הברית 


-    ויתור מסוג LDW (Loss Damage Waiver) או CDW (Collision Damage Waiver) -
כיסוי מסוג זה מכסה נזק רכוש לרכב השכור במהלך תקופת השכירות, לרבות עקב גניבתו.
בכל מקרה של נזק כאמור, יתכן שייגבו ממך דמי השתתפות עצמית בסכום הנקוב בשובר, תחת הכותרת: "Policies – CDW Excess/TP Excess", גם אם הנזק נגרם ע"י צד ג' שלא באשמתך. אם הנזק נגרם באחריות צד ג', אנו ממליצים כי תעדכן את ספק הרכב בעניין ותפעל בהתאם להנחיותיו. במקרים מסוימים, אם תפעל בהתאם להנחיות ספק הרכב ויתברר לספק הרכב כי הנזק נגרם שלא באשמתך, יתכן שדמי ההשתתפות העצמית יוחזרו לך על ידי ספק הרכב.  
 

-    ביטוח צד ג' -  
ביטוח מסוג זה מכסה את אחריות השוכר לנזקי רכוש ו/או גוף שעלולים להיגרם לצד ג', במהלך שימושך ברכב. ביטוח צד ג' הכלול בדרך כלל בהסכמי שכירות הרכב בצפון אמריקה מספק כיסוי מינימלי בלבד לשוכר הרכב או לנהגים הנוספים הרשומים בהסכם שכירות הרכב, וקיימת הרחבה לכיסוי ביטוחי זה הקרויה SLI - Supplement Liability Insurance או EP - Extended Protection. מומלץ לוודא כי הרחבה זו כלולה בשובר של עסקת השכרת הרכב שלך לארה"ב.
 

קנדה, אירופה ושאר העולם


-    ויתור מסוג CDW / LDW (Collision Damage Waiver או Loss Damage Waiver) -
כיסוי מסוג זה מכסה את אחריות השוכר במקרה של נזק רכוש שנגרם לרכב במהלך תקופת השכירות, למעט גניבת הרכב. 
במרבית המקרים והיעדים, ייגבו ממך דמי השתתפות עצמית במקרה של נזק לרכב, בסכום הנקוב בשובר תחת הכותרת:  "Policies – CDW Excess", גם אם הנזק נגרם ע"י צד ג' או שלא באשמתך. אם הנזק נגרם באחריות צד ג', אנו ממליצים כי תעדכן את ספק הרכב בעניין ותפעל בהתאם להנחיותיו. במקרים מסויימים, אם תפעל בהתאם להנחיות ספק הרכב ויתברר לספק הרכב כי הנזק נגרם שלא באשמתך, יתכן שדמי ההשתתפות העצמית יוחזרו לך על ידי ספק הרכב.
 

-    ביטוח TP (Theft Protection) - 
ביטוח מסוג זה מכסה את אחריות השוכר במקרה של גניבת הרכב או חלקים ממנו או במקרה של נזק לרכב השכור עקב ניסיון גניבת הרכב או חלקים ממנו. 
במרבית המקרים והיעדים, ייגבו ממך דמי השתתפות עצמית במקרה של גניבה או נזק עקב ניסיון גניבה כאמור, בסכום הנקוב בשובר, תחת הכותרת: "Policies – TP Excess". 
 

-    ביטוח צד ג' - 
במרבית המקרים והיעדים, ביטוח מסוג זה כלול במסגרת כיסוי ה- CDW המוזכר לעיל. אולם, שים לב כי אינו מכסה נזק הנגרם לנהג ו/או לנוסעים ברכב או למטען שלהם.     
כמו כן, במדינות מסוימות (כגון בדרא"פ) עלול הכיסוי המוצע במסגרת ביטוח מסוג זה לכלול מגבלות שונות בהתאם להוראות הדין המקומי (כגון: הגבלות לעניין סכום הכיסוי, המקרים בהם ניתן כיסוי ועוד).
לכן, אנו ממליצים כי תרכוש בנפרד את הכיסוי הביטוחי המתאים לצרכיך ולחילופין כי תבדוק עם ספק הרכב, בעת לקיחת הרכב, אילו כיסויים ביטוחיים נוספים מוצעים על ידו לשם כך.    
 

-    ביטוח Super CDW
כיסוי מסוג זה מזכה את השוכר בפטור מתשלום דמי ההשתתפות העצמית במקרה של נזק לרכב השכור (למעט חובת תשלום דמי טיפול שיגבו ישירות על ידי ספק הרכב ללא קשר למהות הנזק). 
 

-    ביטוח Super TP
כיסוי ביטוחי זה מזכה את השוכר בפטור מתשלום דמי ההשתתפות העצמית במקרה של גניבת הרכב (למעט דמי טיפול שיגבו ישירות על ידי ספק הרכב).    


הערות חשובות לגבי כלל הכיסויים הביטוחיים -
 

1.    חשוב שתבדוק את תנאי הכיסויים הביטוחיים הכלולים בשובר, מגבלותיהם וחריגיהם. הכיסויים הביטוחיים המוצעים על ידי ספקי הרכב הינם מוגבלים ותנאיהם כפופים לתנאי הסכם שכירות הרכב ולחריגים המפורטים במסגרתם. 
ככלל, כיסויים ביטוחיים לנזקים לרכב יוחרגו במקרים שונים, לרבות (אך לא רק) במקרים בהם הנזק לרכב נגרם בזדון, עקב שימוש ברכב על ידי נהג בלתי מורשה (כגון כל מי שנהג ברכב ולא נרשם בהסכם השכירות כנהג נוסף כנדרש), עקב השפעת סמים או אלכוהול, בשל שימוש ברכב בצורה אסורה כגון עקב נסיעה בדרכים לא סלולות, עקב השכרת משנה של הרכב לצד שלישי, עקב שימוש רשלני ברכב, עקב אי קיום חוקי התעבורה המקומיים או עקב הפרת הסכם שכירות הרכב על ידך (כגון אי החזרת הרכב בתום תקופת השכירות). במקרה כזה השוכר יישא באחריות מלאה לכל נזקיו של ספק הרכב, לרבות עלות תיקון הרכב או לפיצוי בגין שוויו והפסדים שייגרמו לספק הרכב בשל אבדן ימי השכרה.

כמו כן, שים לב כי כיסויים ביטוחיים אלה אינם מכסים נזקים למרכב התחתון של הרכב, למצמד, למצבר, לריפודים או לזגוגיות, נזקים לצמיגים וגלגלים או טיפול בתקרים והוצאות הנלוות לכך, דמי גרירה או עלות מפתחות חלופיים וכן נזקים שנגרמו לתכולת הרכב או לנוסעיו. כיסויים ביטוחיים מפני גניבת הרכב עלולים לכלול החרגה למקרה שגניבת הרכב השכור התאפשרה עקב רשלנות השוכר, ובמקרה כזה עלול ספק הרכב לחייב אותך במלוא שווי הרכב. 
עלולים להיות חריגים נוספים לכיסויים הביטוחיים המוצעים על ידי ספקי הרכב, המשתנים מספק רכב אחד למשנהו. לכן אנו ממליצים לבדוק עם ספק הרכב, בעת לקיחת הרכב או לפני כן, מהם החריגים לכיסויים הביטוחיים הכלולים בהסכם שכירות הרכב. 

שים לב, תנאי מקדמי לכך שיחול הכיסוי הביטוחי הינו כי תדווח באופן מידי על כל גניבה, נזק או אירוע ביטוחי אחר שייגרם לרכב במהלך תקופת שכירות הרכב, הן למשטרה המקומית והן לספק הרכב, וכן כי יוצגו על ידך המסמכים המעידים על כך. עליך להקפיד לפעול לפי הוראות ספקי הרכב והמשטרה המקומית בכל מקרה כאמור ולשתף איתם פעולה באופן מלא. אם הכיסוי הביטוחי לרכב לא יחול עקב מעשה ו/או מחדל שלך ו/או של מי מטעמך, ספק הרכב עלול לדרוש ממך פיצוי בגין מלוא הנזק שייגרם לו בשל כך. 

2.    חשוב לשים לב, תנאי עסקת שכירות הרכב וכלל הביטוחים שתוארו מעלה אינם כוללים ביטוח רפואי ו/או ביטוח נזקי גוף או רכוש, לך, לכל נהג נוסף ו/או לנוסעים ברכב המושכר, לרבות כתוצאה מתאונות דרכים שעלולים להיגרם (חו"ח) תוך שימוש ברכב המושכר. לכן, עליך לדאוג לרכישת כיסוי ביטוחי כאמור, באופן עצמאי ובהתאם לתנאי הכיסוי הביטוחי המתאימים לך. 
בכל מקרה, אנו לא נישא באחריות לנזקי גוף ו/או רכוש אשר ייגרמו לך, לכל נהג נוסף ולכל יתר הנוסעים ברכב השכור.

3.    תנאי עסקת שכירות הרכב אינם כוללים כיסויים ביטוחיים כלשהם לתקופות החורגות מתקופת שכירות הרכב. לכן, אנו ממליצים כי תרכוש בנפרד את הכיסוי הביטוחי המתאים לצרכיך.

4.    במעמד חתימת הסכם שכירות הרכב, ספק הרכב עשוי להציע לך כיסויים ביטוחים נוספים ו/או שירותים נוספים, שחלק מהם עשויים להיות כלולים בשובר. באחריותך לבדוק אם כיסויים ביטוחיים אלה כלולים בשובר או לא. שים לב, אם במסגרת הסכם שכירות הרכב תרכוש מספק הרכב כיסויים ביטוחיים נוספים, אתה תישא באחריות היחידה והבלעדית לעלות כיסויים אלה ולא תהיה זכאי לכל החזר כספי מאופרן בשל רכישת כיסויים ביטוחיים נוספים כאמור, גם אם כיסויים אלה מספקים כיסוי דומה או חופף לכיסויים הביטוחיים הכלולים בשובר.

 

ו.    תכנית השכרת הרכב המורחבת "אופרן פלוס" 


בעת ביצוע ההזמנה לרכב שכור באמצעות אופרן, תוכל להצטרף לתוכנית ההשכרה המורחבת "אופרן פלוס", אשר בנוסף לתוכנית ההשכרה הבסיסית, כוללת:
* הנחה בגובה 50% על דמי הביטול, במקרה של ביטול השכרת הרכב עד 24 שעות לפני מועד לקיחת הרכב (הנחה זו לא תקפה במקרה של "אי-הגעה"). 
* פטור בגין חיובים בסך (מצטבר) של עד 2,500 דולר ארה"ב (להלן: "התקרה המקסימלית") שנדרש לשלם הלקוח לחברת ההשכרה בחו"ל שפרטיה מופיעים בשובר ההשכרה (להלן: "ספק הרכב") בקרות אחד או יותר מהמקרים הבאים ובהתאם לתנאים ולמפורט להלן (להלן: "האירועים"):
 

 • במקרה של נזק תאונתי לרכב, לרבות נזק תאונתי לרכוש של צד שלישי שנגרם כתוצאה משימוש ברכב בחו"ל או גניבה של הרכב;    
 • במקרה נזק שנגרם לצמיגי הרכב;     
 • במקרה נזק שנגרם לשמשות ולמראות הרכב השכור (זגוגיות בלבד);    
 • במקרה נזק שנגרם למצמד ולמצבר כתוצאה משימוש שגוי;     
 • במקרה נזק שנגרם למרכב התחתון של הרכב, כפוף לנסיעה בדרך סלולה בלבד;    
 • חיוב עקב אבדן מפתחות הרכב;     
   

שים לב, חיובי חו"ל עלולים במקרים מסוימים להיגבות על ידי ספק הרכב באמצעות כרטיס האשראי אותו תעמיד כערבון במעמד לקיחת הרכב המושכר. 
בהתאם ובכפוף לתנאי התכנית "אופרן פלוס", במידה וספק הרכב יחייב את השוכר בגין האירועים (כולם או חלקם), אופרן תבצע החזר של התשלומים בהם תחויב וזאת עד לתקרה המקסימלית (2500 דולר ארה"ב) זאת בכפוף לתנאים הבאים

א.    מילוי טופס פניה בכתב בהתאם לנוסח המופיע בקישור: www.ofran.co.il/ofran-plus 
ב.    שליחת עותק הסכם השכרת הרכב מול ספק הרכב וכן אסמכתאות על חיוב הלקוח על ידי ספק הרכב או חשבוניות חיוב רלוונטיות בגין האירועים.
ג.    המחאת מלוא הזכויות של הלקוח לתביעת ספק הרכב או כל צד ג' בקשר עם חיובו בגין האירועים לאופרן או למי מטעמה. 
ד.    הלקוח ישתף פעולה עם אופרן ויספק מידע רלבנטי ככל הנדרש למימוש זכותה של אופרן או מי מטעמה, כאמור לעיל. 
 

ההחזר כאמור לעיל יבוצע על ידי אופרן או מי מטעמה (לרבות באמצעות שירביט מקבוצת הראל) בתוך 14 ימי עבודה מעת מילוי התנאים לעיל. התשלום יבוצע בשקלים חדשים בהתאם לשער היציג של הדולר ביום תשלום ההחזר בהתאם לסכום החיוב שבוצע בדולרים. סכום ההחזר לא יעלה בכל מקרה על סכום החיוב אשר נגבה על ידי חברת ההשכרה, ולא יעלה על 2,500$.
 

לשם ביצוע ההחזר ככל שיידרש כאמור לעיל, לאחר קבלת החיוב מחברת ההשכרה בחו"ל, יש לפנות אלינו באחת הדרכים הבאות: בדוא"ל:[email protected] , או בטלפון למספר: 076-8622228.


סייגים לתכנית: הפטור מדמי השתתפות עצמית לא יהיה תקף במקרה שהנזק נגרם או הושפע, במישרין או בעקיפין, מסיבה קרובה או רחוקה, על ידי, או בקשר עם:

 • שימוש ברכב שלא בהתאם לתנאי חוזה ההשכרה. 
 • שימוש ברכב למטרות תחרות מכל סוג.
 • שימוש ברכב על ידי נהג שלא היה מורשה לנהוג בו.
 • נהיגה בדרכים לא סלולות. 
 • אסון טבע חריג.
 • נהיגה תחת השפעת אלכוהול או שימוש בסמים (למעט סמים שנצרכו על פי הוראות רופא לצורך טיפול רפואי שאינו טיפול לשם גמילה מסמים).
 • אובדן או נזק שנגרמו על ידי הלקוח או מי מטעמו בכוונה תחילה ו/או בזדון, או עקב מעשה פלילי של הלקוח או מי מטעמו.

שים לב, חלק מספקי הרכב בחו"ל או צדדים שלישיים מציעים בתשלום נוסף פטור או החזר של דמי ההשתתפות העצמית. לאופרן אין אחריות לכך ולא תהיה זכאי לבוא בדרישות או להחזרים כלשהם בשל כך.
 

ז.    מיסים:


הסכומים הנקובים בשובר לגבי תוספות המיועדות לתשלום במעמד לקיחת הרכב ושאינן כלולות במחיר עסקת שכירות הרכב, אינם כוללים תשלומי מע"מ או תשלומי חובה מקומיים אחרים, ואלה יתווספו לסכומים הנקובים בשובר וישולמו ישירות לספק הרכב.    
 

ח.    תקופת השכרת הרכב:


תקופת השכרת הרכב הנקובה בשובר מחושבת על בסיס יחידות יום בנות 24 שעות. בכל מקרה של הקדמה או איחור במועד החזרת הרכב השכור, עליך להודיע על כך לאופרן או לספק הרכב. במקרה של איחור בהחזרת הרכב או הארכת השכירות מעבר למספר הימים הנקוב בשובר או מעבר לשעה הנקובה בשובר תחת כותרת: מועד ההחזרה ("Drop off time"), תחויב על ידי ספק הרכב בתשלום נוסף, בהתאם למחירון המקומי של ספק הרכב (שעשוי להיות גבוה מדמי השכירות שסוכמו בינך לבין אופרן), בתוספת עלויות כיסוי ביטוחי, תשלומי מע"מ ותשלומי חובה מקומיים אחרים. התשלום יגבה עבור ימי שכירות מלאים ללא אפשרות לתשלום עבור חלק מיום השכירות. במקרה של הקדמת מועד החזרת הרכב, לא תהיה זכאי להחזר כספי בגין הימים בהם לא תנצל את הרכב השכור.     
 

ט.    שינויים והחזרים:


-     שינויים בתנאי עסקת שכירות הרכב לפני מעמד לקיחת הרכב: יתכן ותבקש לבצע שינוי בתנאי עסקת שכירות הרכב או ביתר הפריטים המצוינים בשובר או בהסכם שכירות הרכב לפני או לאחר הנפקת השובר (לרבות: שינוי בקבוצת הרכב, בתחנת הלקיחה או ההחזרה של הרכב, במשך תקופת השכרת הרכב, בפרטי השוכר וכד'), ואנו ננסה לבצע שינוי זה לבקשתך.      
עם זאת, חשוב לשים לב כי במרבית המקרים שינוי בביצוע הזמנה קיימת לאחר שאושרה בתנאים מסויימים יצריך ביטול של ההזמנה וביצוע הזמנה חדשה, וזאת תחת התעריף והתנאים של הזמנה נכון למועד ביצוע השינוי, ולא אלו שהיו בתוקף בעת ביצוע ההזמנה המקורית. כמו כן, יתכן וספק הרכב לא יאשר את השינוי המבוקש. במקרה שכזה ניתן יהיה לבטל את ההזמנה בהתאם לתנאים המפורטים להלן בסעיף י' להסכם זה.      
למרות האמור בפסקה הקודמת, סכום זה לא ייגבה ממך אם תבקש לבצע שינויים בתנאי עסקת שכירות הרכב בתוך ארבעה עשר (14) ימים ממועד קבלת השובר אך לא פחות משבעה (7) ימים, שאינם ימי מנוחה בישראל, לפני המועד הקבוע בשובר כמועד לקיחת הרכב. במקרה כזה, אנו נהיה רשאים לחייב אותך בתשלום בשיעור שלא יעלה על 5% מדמי השכירות ששולמו על ידך או הנקובים בשובר, או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מבניהם.
 

-    שינויים בתנאי עסקת שכירות הרכב במעמד לקיחת הרכב: כל שינוי שייעשה על ידך במעמד לקיחת הרכב בתחנת הלקיחה, בין אם מדובר בשינוי בתנאי עסקת שכירות הרכב או ביתר הפריטים המצוינים בשובר או בהסכם שכירות הרכב (לרבות: שינוי בקבוצת הרכב, שינוי בתחנת הלקיחה או ההחזרה של הרכב, משך תקופת השכרת הרכב, שינוי פרטי השוכר וכד'), הינו באחריותך הבלעדית אל מול ספק הרכב (אם לא תיידע אותנו על שינויים אלה מבעוד מועד, אנו כלל לא נהיה מודעים לקיומם). שים לב, יתכן שספק הרכב יחיל עליך עלויות שונות בגין בקשתך לבצע שינויים בתנאי עסקת שכירות הרכב.  אנו ממליצים כי לפני ביצוע שינויים כלשהם בתנאים אלה תברר עם ספק הרכב, מראש ובכתב, מה העלויות הכרוכות בשינויים המבוקשים על ידך ואילו משמעויות נוספות יש או עלולות להיות לשינויים אלה.
 

-    החזרים: ימי השכירות המופיעים על גבי השובר הינם רצופים בהתאם לתאריכים המצוינים בשובר ואינם ניתנים לפיצול לתקופות השכרה נפרדות. לא יינתן כל החזר כספי על ניצול חלקי של השובר.  

 

י.    ביטול עסקת שכירות רכב:


בהתאם להוראות סעיף 14ג' לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 (להלן - "חוק הגנת הצרכן"), הנך רשאי לבטל את עסקת שכירות הרכב כמפורט בשובר בתוך ארבעה עשר (14) ימים ממועד קבלת השובר ובהתאם להוראות סעיף 14 ג'1 לחוק הגנת הצרכן, אם הנך אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש (כהגדרת כל אחד ממונחים אלה להלן), בתוך ארבעה (4) חודשים מיום קבלת השובר ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין נציגינו לבינך, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית. ניתן לבטל עסקה באמצעות הודעה בעל פה או בכתב.    


במקרה שתבטל את עסקת שכירות הרכב בהתאם להוראות סעיף זה, אנו נהיה רשאים לחייב אותך בדמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% מדמי השכירות ששולמו על ידך או הנקובים בשובר, או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מבניהם, והכל - למעט אם ביטול עסקת שכירות הרכב נעשה עקב אי התאמה בין הזמנתך לבין האמור בשובר, עקב הפרת חוזה מצדנו או בשל סיבה אחרת שבה, על פי דין, אנו נהיה מנועים מלגבות ממך דמי ביטול כאמור.    


שים לב, בכל מקרה אינך רשאי לבטל את עסקת שכירות הרכב כמפורט בשובר פחות משבעה (7) ימים, שאינם ימי מנוחה בישראל, לפני המועד הקבוע בשובר כמועד לקיחת הרכב. במקרה בו תבטל את עסקת שכירות הרכב לאחר חלוף ארבע עשר (14) ימים ממועד הוצאת השובר (לפי ס' 14ג' לחוק הגנת הצרכן) או לאחר חלוף ארבעה חודשים ממועד הוצאת השובר (אם הנך אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, המבטל את העסקה לפי ס' 14ג'1 לחוק הגנת הצרכן), או פחות משבעה (7) ימים, שאינם ימי מנוחה, ולא פחות מיומיים לפני המועד הקבוע בשובר ללקיחת הרכב, אנו נהיה רשאים לחייב אותך בדמי ביטול בשיעור הקבוע בשובר, תחת הכותרת: "Policies - Cancellation fee".    

במקרה בו תבטל את עסקת שכירות הרכב בתוך יומיים מהמועד הקבוע בשובר כמועד לקיחת הרכב או שלא תגיע לתחנת הלקיחה במועד זה, אנו נהיה רשאים לחייב אותך בדמי אי הגעה בשיעור הקבוע בשובר, תחת הכותרת: "Policies - No Show fee".    


למען הסר ספק מובהר בזאת כי האמור בסעיף זה לעיל הינו לצורכי יידוע בלבד, וכי בכל מקרה של סתירה בין האמור בפסקה זו לעיל לעניין זכותך לבטל את עסקת שכירות הרכב לבין האמור בסעיף 14 לחוק הגנת הצרכן, הוראות סעיף 14 לחוק הגנת הצרכן יגברו.
 

יא.    אופרן ופעילותה: 


אופרן משמשת כגורם מתווך במטרה לקשר בינך לבין ספק הרכב בכל הקשור והנוגע לעסקת שכירות הרכב. לכן, אופן ביצוע עסקת שכירות הרכב על ידי ספק הרכב אינו בשליטתנו והאחריות הנובעת מכך מוטלת באופן מלא ובלעדי על ספק הרכב, בהתאם ובכפוף לתנאי עסקת הרכב המפורטים בהסכם שכירות הרכב. בחתימתך על הסכם שכירות הרכב הינך פוטר את אופרן, באופן מלא, סופי ומוחלט, מאחריות לכל טענה, דרישה או נזק הקשורים לאי התאמה בין תנאי השובר לבין תנאי הסכם שכירות הרכב ו/או לאופן ביצוע עסקת שכירות הרכב על ידי ספק הרכב או על ידך, ואולם פטור זה לא יחול לגבי שיבושים ו/או תקלות בביצוע עסקת שכירות הרכב שאופרן ידעה ו/או הייתה צריכה לדעת עליהם מראש.       
על אף שאופרן אינה אחראית לביצוע עסקת הרכב על ידי ספק הרכב (או על ידך), ומבלי שיהיה בכך כדי להטיל על אופרן אחריות כאמור - אם תיידע את אופרן על כל בעיה בלקיחת או בביצוע עסקת שכירות הרכב, אופרן תעשה ככל שביכולתה לסייע לך בבירור בקשות ו/או תביעות מול ספק הרכב (ואולם אין אנו מתחייבים כי נצליח בכך). שים לב, אם לא תיידע אותנו באופן מידי על בעיות בלקיחת הרכב, לא נוכל לסייע לך ולא נישא באחריות לנזקים שייגרמו לך בשל כך.       

ניתן לפנות אלינו בדרכים הבאות:
-    בטלפון, למס' 03-7951010 - בשעות הפעילות שלנו, בימים א' עד ה' (למעט ימי חג וערבי חג), בין השעות 9:00 ל- 17:30 שעון ישראל. 
-    בערוצים הדיגיטליים שלנו – בשליחת דוא"ל לכתובת:[email protected] , הודעה בצ'ט באתר שלנו או הודעה בווטסאפ למספר +972-52-6563891 בימים א' עד ה' בין השעות 9:00 ל- 22:00 ובימי שישי וערבי חג בין השעות 9:00 עד 13:00.
מובהר בזאת כי חברת אופרן איננה משמשת סוכן, נציג או שלוח של ספק רכב כזה או אחר, אינה נושאת באחריות למעשיו או למחדליו ואינה מורשית לקבל כתבי טענות או מסמכים אחרים עבורו או מטעמו. 
 

יב.    הגנה על פרטיות המידע:


לצורך ביצוע עסקת שכירות הרכב אתה עשוי להתבקש למסור לנו פרטים אישיים שונים (לדוג' שם, פרטי התקשרות, מס' זהות, פרטי תשלום). חשוב שתדע שלא חלה עליך חובה בדין למסור לנו פרטים אישיים כאמור, אך אם לא תספק לנו פרטים מסוימים או שתספק לנו פרטים לא נכונים, לא נוכל להשלים את עסקת שכירות הרכב או לספק לך שירותים אחרים או מידע אותם תבקש לקבל מאיתנו. 

המידע האישי שייאסף בידינו אודותיך עשוי לשמש אותנו למגוון רחב של שימושים, וביניהם:

(1) לביצוע הזמנת שירותים מאיתנו ולהשלמת עסקת הזמנת הרכב. (2) על מנת לעמוד איתך בקשר ישיר בכל הקשור לשירותים אותם תזמין מאיתנו ועל מנת להציע או לספק לך שירותים נלווים הנוגעים להזמנות הרכב אותן תבצע באמצעותנו. (3) שירות לקוחות. (4) פעילויות שיווקיות: אנו עשויים להשתמש בפרטי הקשר שלך על מנת לשלוח אליך מפעם לפעם מידע בנוגע לשירותים חדשים, מבצעים, תחרויות, הצעות שיווקיות ו/או פרסומים אחרים שלנו, של חברות בת שלנו ושל שותפים עסקיים שלנו, לרבות דרך פלטפורמות מדיה חברתית ואתרים נוספים, לרבות פרסום מותאם אישית ופרסומות מטעם צדדים שלישיים בהתבסס על מידע המצוי ברשותנו (להלן – "מידע שיווקי"). מידע שיווקי עשוי להישלח אליך באמצעות דואר אלקטרוני, הודעות מסר קצר ("SMS") ו/או כל אמצעי אלקטרוני אחר שיהיה זמין לנו מעת לעת ובהתאם להוראות הדין. אנו נשלח אליך מידע שיווקי רק אם נתת את הסכמתך המפורשת לכך או אם לפי הוראות הדין, לא נדרשת הסכמה לכך. בכל מקרה, באפשרותך להודיע לנו בכל עת כי אינך מעוניין לקבל מאתנו מידע שיווקי, באמצעות לחיצה על כפתור הסרה בדואר האלקטרוני, או באמצעות משלוח דוא"ל לכתובת: [email protected]. (5) זיהוי ומניעת הונאות. (6) שיפור השירותים שלנו. (7) הגנת האינטרסים שלנו והתגוננות מתביעות.   
המידע אותו תמסור לנו יישמר במאגר מידע ממוחשב ואנו נפעל בשקידה ראויה כדי למנוע את חשיפתו לצדדים שלישיים, למעט כמפורט בתנאי שימוש אלה ובכפוף להוראות כל דין.  

בכפוף להוראות כל דין, אנו נהיה רשאים להעביר לידי צדדים שלישיים פרטים אישיים המזהים אותך אישית במקרים המפורטים להלן: 
(1)    לעובדים ו/או לספקים ו/או לקבלני משנה מטעמנו שבאמצעותם יסופקו לך השירותים. 
(2)    לחברת השכרת הרכב בחו"ל - על מנת לאפשר את השלמת עסקת שכירות הרכב מספק הרכב; שמירת המידע בידי ספק הרכב הינה באחריותו ובהתאם למדיניות הפרטיות של הספק. 
(3)    לצד שלישי, במקרה שנעביר את הפעילות שלנו לידי אותו צד שלישי, לרבות בדרך של מיזוג, העברת פעילות עסקית או שיתוף פעולה אסטרטגי אחר; 
(4)    במסגרת הליכים משפטיים אם יתנהלו בינך לביננו במקרה של מחלוקת בקשר עם השימוש באתר ו/או בקשר עם השירותים שיסופקו לך על ידינו; 
(5)    לצורך הליכי גבייה של כספים שתחוב בהם בגין השירותים שיוזמנו על ידך מאיתנו; 
(6)    בנוסף ובכפוף להוראות כל דין, אנו נהיה רשאים להעביר מידע אישי שלך לחברות בת שלנו או לשותפים עסקיים שלנו, ובלבד שחברות אלה ישתמשו 
במידע זה אך ורק על פי הוראות מדיניות פרטיות זו ובהתאם למטרותיו הרשומות של מאגר המידע בו ישמר כל מידע פרטי שיימסר אודותיך ובכפוף להוראות הדין החל על השימוש במידע זה.

במהלך השימוש שייעשה על ידך באתר, יתכן שתבחר לשתף חלקים מהאתר או השימוש שלך באתר באמצעות רשתות חברתיות שונות. אם תבחר לעשות כן, ככל שהנך מעוניין לקבל הבהרות כלשהן, הנך מוזמן לפנות אלינו בבקשה מתאימה בעניין בשליחת דוא"ל לכתובת [email protected] .    

זכות עיון במידע האישי:

המידע האישי אודותיך ישמר במאגר המידע הרשום של אופרן. שם המאגר כפי שנרשם אצל רשם מאגרי המידע הוא "אופרן לקוחות" ומספרו 600010292.
בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981 (להלן – "חוק הגנת הפרטיות") הנך רשאי לפנות בבקשה לעיין במידע האישי שלך במאגר. אם יימצא כי נפלה טעות במידע האישי שלך, הנך רשאי לבקש לתקן את המידע האישי או לדרוש את מחיקתו של המידע האישי שלך מהמאגר, הכל בהתאם ובכפוף להוראות חוק הגנת הפרטיות. 

פניה בבקשה לעיון במידע תימסר לנו באמצעות כתובת הדוא"ל [email protected] או במשלוח דואר לכתובת מגדלי LYFE, בניין B, רחוב הירקון 3 בני ברק, מיקוד 5120124, ואנו נשתדל לענות לפנייתך בהקדם האפשרי, בכפוף לכל דין.
אם אינך מסכים לתנאי מדיניות פרטיות זו, אנא הימנע מלעשות שימוש באתר או למסור לנו מידע אישי. 

לפירוט נוסף ראה מדיניות הפרטיות המלאה של אופרן בקישור: www.ofran.co.il/privacy-policy.

 

יג.    הגבלות על אחריותה של אופרן:


אופרן, עובדיה, מנהליה, נציגיה, סוכניה וכל הפועלים בשמה ו/או מטעמה לא יישאו באחריות, בין אם באופן ישיר ובין אם באופן עקיף, לכל אלה: (1) לכל תקלה, כשל או עיכוב מצד ספק הרכב במסירת הרכב או כל פריט אחר שהוזמן במסגרת עסקת שכירות הרכב, או לכל מעשה או מחדל של ספק הרכב לרבות לכל הפרה מצד ספק הרכב של תנאי הסכם שכירות הרכב שלא היו בשליטתה של אופרן ו/או שאופרן לא ידעה ולא הייתה צריכה לדעת עליהם מראש, (2) לכל נזק, הפסד או אובדן עקיף, תוצאתי או לא ממוני, לרבות נזק למוניטין ונזק מסוג אבדן הכנסות או רווח, אבדן זמן, אבדן הנאה, עוגמת נפש וכיו"ב, (3) לכל נזק לגוף או לרכוש שעלול להיגרם לך, לכל נהג נוסף ולכל הנוסעים ברכב השכור כתוצאה מהשימוש ברכב השכור, ו/או (4) לכל נזק, הפסד או אבדן עקב כוח עליון או כל אירוע אחר המצוי מחוץ לשליטתה הסבירה של אופרן.  
בכל מקרה, אחריותה המרבית של אופרן בכל הקשור והנובע מהתקשרותך עמה בקשר עם עסקת שכירות הרכב המתוארת בשובר, מוגבלת לסכום דמי השכירות ששולמו על ידך בפועל בגין עסקת שכירות הרכב ושבקשר עמה התעוררה עילת התביעה כנגד אופרן. הנך פוטר בזה את אופרן באופן מלא, סופי ומוחלט מאחריות לכל תשלום או נזק העולה על סכום האחריות המרבית. 
 

יד.    שונות:

-    מקום השיפוט לבירור סכסוכים או מחלוקות שיתגלעו בינך לבין ספק הרכב יהיה בהתאם לקבוע בהסכם שכירות הרכב אשר נחתם על ידך במעמד לקיחת הרכב. מקום השיפוט לבירור כל סכסוך או מחלוקת ככל שיתגלעו בינך לבין אופרן יהיה בבית המשפט שלו הסמכות העניינית במחוז תל-אביב - יפו בלבד, לו תוקנה הסמכות המקומית הייחודית והבלעדית לברר כל סכסוך או מחלוקת כאמור.

-    לא יהיה כל תוקף לכל שינוי או סטייה מתנאים כלליים אלה או מהתנאים המפורטים בשובר, אלא אם אושרו על ידינו בכתב.    

-    לכל שאלה או הבהרה הקשורה בתנאים כלליים אלה או בשובר ניתן לפנות למשרדנו בשעות הפעילות הרגילות, כמפורט לעיל.
 

אנו מאחלים לך נסיעה טובה ובטוחה, צוות אופרן.
 

הירשמו לניוזלטר שלנו לקבלת טיפים, עדכונים ומבצעים מיוחדים