תנאי השימוש באתר אופרן

Main Content

להלן התנאים הכלליים לשימוש באתר האינטרנט של אופרן:

 

ההסכם בינינו

 1. תנאים כלליים אלה, יחד עם התנאים המפורטים במדיניות הפרטיות של אופרן המפורטים בלחיצה כאן  (להלן - "תנאי השימוש באתר"), מהווים את תנאי ההסכם בינינו, אופרן שירותים בע"מ (להלן גם - "אופרן" וכל פניה בגוף ראשון) לבינך, המשתמש באתר, כהגדרתו להלן (להלן - "המשתמש" וכן כל פניה בגוף שני), בכל הקשור לשימוש באתר.

  תנאי השימוש באתר באים להוסיף על כל התנאים הפרטניים שייתכן ויפורסמו מעת לעת באתר ויחולו בקשר עם פעולות מסוימות אותן תבקש לבצע באמצעות האתר, לרבות תנאי שובר השכרת רכב שיחולו על הזמנת כלי רכב בחו"ל באמצעות האתר או נציגי המכירות שלנו ולרבות תנאי התקנונים של מבצעים או הגרלות שייערכו על ידינו מעת לעת באתר, וכיוצא באלו תנאים פרטניים. בכל מקרה של סתירה בין האמור בתנאי השימוש באתר לבין האמור בתנאים הפרטניים כאמור, יגבר האמור בתנאים הפרטניים.

  תנאי השימוש באתר הינם דינמיים ועשויים להשתנות מעת לעת, לרבות עקב שינויי חקיקה, שינויים טכנולוגיים, שינוי בשירותים הניתנים על ידינו ו/או שינויים במדיניות שלנו. אנו רשאים לערוך מעת לעת שינויים בתנאי השימוש באתר כפי שנמצא לנכון ומבלי שנודיע על כך מראש; אולם יובהר, כי המהדורה העדכנית ביותר של תנאי השימוש באתר שתחול תהא זו המפורסמת בעת השימוש שלך באתר. בהתאם, הנך מתבקש לשוב מפעם לפעם כדי לבחון האם הוצגה על ידינו מהדורה עדכנית יותר של תנאי השימוש באתר ובמידת הצורך לחזור ולעיין בתנאיה.

  מאמצים רבים הושקעו על ידינו על מנת להנגיש עבורך את תנאי השימוש באתר, תוך שימוש בשפה ברורה ומובנת. יחד עם זאת, אם בכל זאת קיימת חוסר בהירות ביחס לנושא כזה או אחר, או שהנך מעוניין לקבל הבהרות כלשהן, הנך מוזמן לפנות אלינו בבקשה מתאימה בעניין ואנו נשמח לעזור.
  פניות כאמור ניתן להעביר אלינו באמצעות משלוח דואר אלקטרוני לכתובת
  [email protected] .


   

 2. בתנאי השימוש באתר תינתן למונחים שלהלן המשמעות הכתובה לצידם:

  2.1. "האתר" משמעו, אתר האינטרנט של אופרן הפועל תחת שם המתחם www.ofran.co.il (וכל דף אינטרנט הפועל תחת שם מתחם משני לשם המתחם הנ"ל) ו/או עמוד הפייסבוק "אופרן ישראל Ofran Israel" ו/או האפליקציה של אופרן כפי שתהא זמינה להורדה מעת לעת באיזו מחנויות היישומים המקוונות; והכל לרבות התכנים המוצגים על ידינו והחומרה המשמשת אותנו לצורך הפעלתה כל אחת מהפלטפורמות הנ"ל.

  2.2. "השירותים" משמעם כל אחד מהשירותים אשר יוצעו מעת לעת באתר.

  2.3. "התכנים" משמעם תמונות, קול, וידאו (חוזי), מלל, עריכה, עיצוב, סמלים, סימנים וכל תוכן אחר מילולי חזותי או קולי או שילוב ביניהם כפי שיוצג באתר, בין שהתכנים הינם בבעלות אופרן ובין שהם בבעלות צד ג' והשימוש של אופרן בהם כפוף לזכויות השימוש שהוקנו לה על ידי אותו צד ג'.


   

 3. בכל שימוש שייעשה על ידך באתר, הנך מצהיר ומאשר, כי שימוש זה ייעשה רק לאחר שקראת את תנאי השימוש באתר בעיון ובקפידה, הבנת את תוכנו והבעת את הסכמתך המלאה לכל תנאי השימוש באתר, ללא כל שינוי או הסתייגות. לפיכך, אם אינך מסכים לתנאי כלשהו מתנאי השימוש באתר הנך מתבקש שלא לעשות שימוש באתר, לרבות לא לצורך הזמנה של השירותים.

   

 4. לצורך ניסוח תנאי השימוש באתר נעשה שימוש בלשון זכר מטעמים של נוחות לשונית בלבד. יובהר, כי האמור בלשון זכר ייקרא גם בלשון נקבה וההפך והאמור ביחיד יקרא גם ברבים וההפך.

   

 5. חלוקת תנאי השימוש באתר לנושאים והכותרות שנקבעו לכל נושא נועדו לנוחיות הקריאה בלבד, ואין ליחס לכך משמעות כלשהי בפרשנותם.


   

  השימוש באתר; חסימת השימוש באתר וזכויות יוצרים בתכנים

   

 6. השימוש באתר והזמנת שירותים באמצעות האתר אינו מיועד למי שטרם מלאו לו 18 שנים וכן למי שאינו כשיר לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס. אנו נראה בכל שימוש שייעשה באתר ככזה שבוצע על ידי מי שכשיר לבצעו וכל שימוש אחר יחשב לכזה שבוצע באישור ובהנחיית האפוטרופוס או ההורה, לפי העניין.
   

 7. הגישה אל האתר מתבצעת באמצעות רשת האינטרנט, על כל המשתמע מכך. אנו לא מתחייבים לכך שהאתר יפעל בכל עת ללא הפרעה, בזמן, בתיאום עם צרכים אחרים של המשתמש, ללא תקלות, פגמים או טעויות שנגרמו מכל סיבה שהיא ו/או שהאתר יהיה נקי מתוכנות זדוניות, וירוסים או תוכנות מזיקות אחרות שנשתלו באתר על ידי צדדים שלישיים בלתי מורשים. השימוש באתר נעשה על אחריותך ולאחר שבחנת היטב את כל הסיכונים הכרוכים בכך וביצעת את כל הפעולות הדרושות לצורך התגוננות מפניהם. המשתמש פוטר בזאת את אופרן באופן מוחלט, סופי ובלתי חוזר מאחריות לכל נזק שיארע בקשר עם השימוש שלו באתר ו/או ברשת האינטרנט.
   

 8. במקומות שונים באתר עשויים להיות משולבים תכנים שלחיצה עליהם תפנה את דפדפן האינטרנט שלך אל אתרי אינטרנט של צדדים שלישיים (להלן - "היפר-קישור"). לפני שתבחר לעשות שימוש בהיפר-קישור כלשהו עליך לדעת שיתכן שחלק מאותם האתרים אליהם מפנה ההיפר-קישור אינם מועילים עבורך ו/או שהם עלולים לכלול תכנים שאינם תואמים את עולם הערכים שלך. מובהר, כי השימוש בהיפר-קישור נתון לשיקול דעתך ולא תהא לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי אופרן בקשר עם האמור בסעיף זה לעיל.

  עוד יובהר, כי אנו לא אחראים לפעילות המתבצעת באתרים אליהם תופנה בהיפר-קישור, לרבות לא לתוכן ו/או לשירותים המוצעים בהם. חשוב שתדע שמהרגע בו הושלם המעבר שלך באמצעות ההיפר קישור לאתרי אינטרנט של צדדים שלישיים לא יהיה תוקף לתנאי השימוש באתר והשימוש שלך באותם האתרים יהיה כפוף לתנאי השימוש הקבועים בהם.
   

 9. השימוש באתר נועד לצרכי המשתמש בלבד וחל איסור מוחלט לעשות באתר ובתכנים שבאתר כל שימוש אחר בכל פלטפורמה שאינה האתר.
   

 10. האתר, קוד המקור של האתר וכל התכנים באתר מוגנים בזכויות יוצרים ובזכויות קניין רוחני אחרות שלנו או של מי מהגורמים שהרשו לנו להשתמש בכל אלה. בהתאם, חל עליך איסור מוחלט לעשות כל שימוש באתר, בקוד המקור של האתר ו/או בתכנים, מבלי שיינתן לך אישור, מראש ובכתב, מאיתנו ובכלל זה אסור לך להעתיק את התכנים, לשכפלם, לשנותם, להפיצם, לפרסמם, לשדרם, להציגם בציבור או במקום ציבורי או בפני קהל, לבצעם, להעניק בהם רישיונות ו/או זכויות שימוש לצדדים שלישיים, ליצור מהם עבודות נגזרות, או להעבירם הלאה, באופן זמני או קבוע.
   

 11. הנך רשאי להשתמש באתר אך ורק בהתאם ובכפוף למגבלות הקרובות בתנאי השימוש באתר ובכל מקרה, למטרות חוקיות וראויות בלבד, העולות בקנה אחד עם כל החוקים, התקנות והנהגים המקובלים במדינת ישראל ובכל סמכות שיפוט אחרת שממנה הנך גולש לאתר.
   

 12. נוכח אופיים המשתנה של השירותים המוצעים באתר, חלק מהתכנים המוצגים באתר מוצגים כפי שנמסרו לנו על ידי צדדים שלישיים, לעיתים תוך שימוש בתוכנות מחשב לצורך תרגומם לעברית ומבלי שהם נבחנו או אומתו על ידינו ומבלי שנבחנה עדכניותם. אנו פועלים לצמצום פרסום של תוכן שגוי ו/או לא עדכני ולהסרתו מהאתר ואולם מובהר בזאת כי התכנים באתר מוצגים לך כמות שהם (as-is), ללא כל מצג או התחייבות בגינם וכל הסתמכות מצדך על תוכן כאמור נעשית על דעתך ועל אחריותך הבלעדית.

  כמו כן, אנו מבקשים להסב את תשומת ליבך לכך שמטרתם המוצהרת של חלק מהתכנים המפורסמים באתר נועד כדי לשווק ולפרסם את השירותים שלנו ומשכך אין לראות בהם תכנים אובייקטיביים ו/או תכנים ממצים ומלאים לצורך בחינת הצרכים שיכולים להיות לך ביחס לשירותים.
   

 13. אנו נהיה רשאים להשעות או לחסום, באופן זמני או קבוע, את הגישה שלך לאתר במקרים בהם לפי שיקול דעתנו הבלעדי נמצא כי השימוש אותו הנך עושה באתר נוגד את הוראות הדין או את תנאי השימוש באתר או אם השימוש שלך מפריע לפעילותו התקינה של האתר, ולא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי אופרן בקשר עם האמור בסעיף זה. מבלי לגרוע מהוראות מדיניות הפרטיות ובכפוף להוראות כל דין מובהר בזאת, כי במקרים המנויים לעיל אנו נהיה רשאים לחשוף את פרטיך האישיים. אין בזכות הנתונה לנו לפי סעיף זה לעיל כדי לפגוע באחריותך המוחלטת לשימוש שייעשה על ידך באתר.
   

 14. אנו נהיה רשאים לבצע מעת לעת עבודות תחזוקה יזומות לצורך שמירה על תקינות האתר ופיתוחו במסגרתן עלולה להיפגע זמינות האתר או זמינותם של חלק מהתכנים ו/או חלק מהשירותים שבו. אנו נקבע את המועד לביצוע העבודות היזומות כאמור על פי שיקול דעתנו המקצועי והבלעדי ומבלי שנידרש לעדכן על כך מראש.

  מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל אנו נהיה רשאים לערוך מעת לעת שינויים במבנה האתר, לרבות בתכנים ו/או בשירותים, וכן להוריד את האתר או חלקים ממנו לתקופה מסוימת או לצמיתות, והכל מבלי שנידרש לעדכן על כך מראש. אין בזכותנו כאמור בסעיף זה לעיל כדי לפגוע בתוקפן של הזמנות שבוצעו על ידך באתר עובר למועד ביצוע השינויים כאמור.


   

  שימוש באתר לצורך שיתוף מידע
   

 15. ככלל, כל מידע שיתקבל בידינו עקב שימושך באתר יהיה כפוף לתנאי מדיניות הפרטיות של אופרן הזמינים בלחיצה כאן
   

 16. מבלי לגרוע מהוראות מדיניות הפרטיות, במסגרת השימוש שלך באתר אתה עשוי להתבקש (או שיתאפשר לך) לשתף משתמשים אחרים באתר בחוויה או בניסיון אישיים שלך ו/או לחוות את דעתך ו/או לספק סקירה בנושא מסוים (להלן - "חוות דעת אישיות"). פרסום חוות הדעת האישיות שלך באתר הינו גלוי למשתמשים אחרים ומשכך הוא עשוי לגרור אחריו תגובות מצד אותם משתמשים שחלקן עלולות לפגוע ברגשותיך (להלן - "התגובות" ויחד עם חוות הדעת האישיות, להלן - "תוכן שיתופי"). מובהר כי פרסום התוכן השיתופי הינו וולונטרי ונתון לבחירתך החופשית ועם פרסומו אתה מוותר ויתור סופי, מוחלט, ובלתי חוזר על כל טענה ו/או דרישה כנגד אופרן בקשר עם התגובות שיתקבלו בגינו ו/או כל פעולה שעלולה להינקט כנגדך בגינו.
   

 17. חשוב שתדע שהתוכן השיתופי חשוף לעיני כל ציבור המשתמשים באינטרנט ומשכך עליך לנהוג במשנה זהירות ולשקול בתבונה רבה את המידע והתכנים אותם תפרסם במסגרת התוכן השיתופי שלך, לרבות בכל הקשור למסירה של פרטים אישיים ו/או מסירה של מידע לגביו חל איסור פרסום על פי כל דין ו/או מסירה של מידע אחר שפרסומו עלול להוות משום עילה לתביעה כנגדך או כנגדנו; מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל חל עליך איסור מוחלט לפרסם במסגרת התוכן השיתופי היפר-קישור לאתרים כלשהם ו/או תכנים שיש בהם משום הוצאת דיבה, השמצה, העלבה, איום, שידול לביצוע פעולה בלתי חוקית, שידול להתאבדות, הסתה, גזענות, פגיעה בשמו הטוב של כל אדם או גוף וכן תוכן המפר זכויות קניין רוחני ו/או זכויות להגנת הפרטיות כלשהן. יובהר בהקשר זה, כי אתה תישא באחריות המלאה והבלעדית לכל נזק שיגרם לכל אדם או גוף, בקשר עם תוכן שיתופי שפורסם על ידך באתר.
   

 18. אנו נפעל להסרתו של תוכן שיתופי שתוכנו יובא לידיעתנו ואשר נמצא, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, כי יש בו משום פגיעה של ממש בך ו/או בציבור המשתמשים באתר ו/או בענייניה של אופרן ו/או שהסרתו מתחייבת על פי כל דין. תשומת לבך לכך שבמקרים מסוימים אין לנו שליטה על פרסום עקיף של התוכן השיתופי, לרבות, אך לא רק, במסגרת תוצאות של מנועי חיפוש אינטרנטיים ו/או בפלטפורמות המנוהלות על ידי צדדים שלישיים כדוגמת 'פייסבוק' ו/או ציטוטו ו/או הצגתו בכל מדיה אחרת.
   

 19. עם פרסום תוכן שיתופי על ידך אתה מצהיר ומאשר, כי מדובר בתוכן מקורי שלך (או שבידך כל ההרשאות הדרושות מאת בעל זכויות הקניין הרוחני לצורך השימוש בתוכן האמור בהתאם ובכפוף לתנאי השימוש באתר).
   

 20. עם פרסום תוכן שיתופי על ידך אתה מקנה לאופרן זכות בלתי הדירה ובלתי מוגבלת בזמן לעשות שימוש בתוכן השיתופי לצרכיה כפי שתמצא אופרן לנכון, לרבות לצורך פרסום ושיווק הפעילות של אופרן. מבלי לגרוע מכלליות האמור אנו נהיה רשאים להעתיק, לשכפל, לשנות, להפיץ, לשדר, להציג בציבור או במקום ציבורי או בפני קהל, לבצע, לפרסם, להעניק רישיונות ו/או זכויות שימוש לצדדים שלישיים, ליצור עבודות נגזרות, או להעביר הלאה, באופן זמני או קבוע, את התוכן השיתופי, והכל ללא כל צורך בהסכמה נוספת מצדך ו/או מצד שלישי כלשהו ומבלי שנידרש לשלם תמורה כלשהי בגין האמור. אתה תשפה אותנו, מיד עם דרישה ראשונה, בגין כל תשלום אותו אנו נידרש לשלם בקשר עם השימוש בתוכן השיתופי שלך.
   

 21. תשומת ליבך, כי תוכן שיתופי שיפורסם על ידי אחרים עלול להכיל מידע שגוי ו/או מידע שקרי ו/או היפר-קישור לאתר או לתוכנה זדוניים שעלולים להסב נזקים למכשיר שלך או לרשת ממנה אתה גולש. למען הסר ספק מובהר, כי אופרן אינה אחראית לתכנים שמפורסמים על ידי משתמשים במסגרת התוכן השיתופי והעיון בהם כמו גם כל שימוש שתעשה בהם, לרבות שימוש בהיפר-קישור או הסתמכות על האמור בהם, נעשה על דעת עצמך ובאחריותך הבלעדית.

   

  מגבלות נוספות על השימוש באתר
   

 22. חל עליך איסור מוחלט להתחזות לאדם אחר או ישות משפטית אחרת בעת מסירת פרטים באתר.
   

 23. חל עליך איסור מוחלט לבצע הזמנות באתר תוך שימוש באמצעי תשלום ללא סמכות ו/או הרשאה מתאימים.
   

 24. חל עליך איסור מוחלט לעשות שימוש באתר לביצוע של תקיפות סייבר, הפצה של וירוסים, הפצה של תוכנות זדוניות, הפצה של דואר זבל ו/או לכל מטרה בלתי חוקית או פעולה האסורה על פי תנאי השימוש באתר, לרבות פריצה לאזורים מוגנים באתר לגביהם לא ניתנה לך גישה.
   

 25. חל עליך איסור מוחלט להפריע, להפסיק או להגביל בכל דרך אחרת את פעילות האתר ולא להתערב באופן כלשהו בקוד המקור של האתר ו/או של התוכנות הזמינות בו. בפרט, חל עליך איסור מוחלט לשנות או להפריע ל"מראה והתחושה" (look and feel) שבחזית האתר; לא לבצע כל פעולה המטילה עומס גדול באופן בלתי סביר על האתר זה או על התשתית הקשורה אליו; ולא לקבל או לנסות לקבל גישה בלתי מורשית, באמצעים כלשהם, לכל הרשתות שלנו או לרשת כלשהי מתוכן.
   

 26. חל עליך איסור מוחלט לאסוף מידע ותכנים מהאתר ולאגור אותם, בין אם הדבר נעשה באופן ידני ובין אם באמצעות תוכנות מחשב.
   

 27. חל עליך איסור מוחלט לעשות שימוש באתר לצרכי שיווק ופרסום שלך ו/או של צדדים שלישיים, לרבות פרסום של מידע שיש בו כדי לקדם פעילות מסחרית ו/או אינטרסים אחרים שלך ו/או של צדדים שלישיים. אנו רשאים למחוק, בכל עת וללא צורך בהודעה מוקדמת, כל פרסום כאמור או כל חלק הימנו וכן כל מידע אחר כפי שנמצא לנכון לפי שיקול דעתנו הבלעדי.

   

  אחריות והגבלת אחריות
   

 28. אתה אחראי לכך שהשימוש שיעשה על ידך באתר יעשה בכל עת בהתאם להוראות כל דין ולהוראות תנאי השימוש באתר, בפרט בכל הקשור ו/או נובע מזכויות הקניין הרוחני בתוכן השיתופי בו תעשה שימוש ואותו תפרסם באתר.
   

 29. מוסכם במפורש כי אופרן, עובדיה וכל מי עוד מטעמה לא יהיו, בשום מקרה, אחראים לכל נזק, הפסד ו/או הוצאה, לרבות לנזקים עקיפים, תוצאתיים (ובכלל זה אבדן הכנסות ו/או רווחים), מיוחדים ו/או עונשיים, בין אם מבוססים על הפרת חוזה, עוולה נזיקים, אחריות מוחלטת או אחרת, הנובעים מכל אלה או מאיזה מהם: (א) הגישה לאתר, השימוש באתר, כל עיכוב או חוסר יכולת להשתמש באתר או כל מידע הכלול באתר; ו/או (ב) זמינות או שימושיות השירותים אותם ניתן להזמין באתר; והכל, אלא אם הנזקים נוסעים באופן בלעדי מרשלנות שלנו או מפעולה מכוונת שלנו ומתייחסים להוצאות שנגרמו, בפועל, למשתמש בלבד, ובכל מקרה עד לסכום מירבי של 1,000 ₪ או סכום השירותים שהוזמנו על ידך באתר בפועל, לפי הנמוך.
   

 30. ידוע לך, כי הגבלת אחריותה הכוללת של אופרן כמו גם הגבלת החבות הכספית הכוללת בה היא תידרש לעמוד עומדים בבסיס תנאי השימוש באתר והפעלתו במתכונתו הנוכחית ואופרן מסתמכת על מגבלות אלה.
   

 31. אתה מתחייב לשפות את אופרן, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה וכל מי מטעמה, מיד עם דרישתם הראשונה, כנגד כל הוצאה ו/או תשלום שהם ידרשו לשאת בו בגין כל נזק ו/או הפסד שיגרמו להם (לרבות שכר טרחת עו"ד והוצאות משפט), בקשר עם השימוש שיעשה על ידך באתר שלא בהתאם להוראות כל דין ו/או תנאי השימוש באתר.

   

  כללי
   

 32. שמירת זכויות - גם אם ויתרנו על איזו מזכויותינו על פי תנאי השימוש באתר במקרה מסוים, או נתנו לך ארכה לביצוע איזו מהתחייבויותיך, איננו חייבים לוותר שוב על זכותנו או לתת לך ארכה במקרים אחרים.
   

 33. עקרון העיפרון הכחול - ביטול או קביעה בדבר בטלותו של תנאי מתנאי השימוש באתר או חלקו יחולו רק לגבי אותו תנאי או אותו חלק, לפי העניין, ואין בהם כשלעצמם כדי לפגוע בתקפם המחייב של תנאי השימוש באתר.
   

 34. כח עליון - אנו לא נחשב כמי שהפרו את תנאי השימוש באתר היה ונתעכב ו/או נימנע מביצוע אילו מהתחייבויותינו על פי ההסכם שבינינו כתוצאה מאירועי כח עליון ו/או מנסיבות אחרות שאינן בשליטתנו, בין אם הינם צפויים ובין אם אינם, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, כתוצאה מצו ו/או תקנה ו/או הוראה של רשות ממשלתית, רעידת אדמה, סופה, מחסור בחומרים ו/או בשירותים ציבוריים ו/או בשירותי הובלה, אש, שיטפון, פיצוץ, התפוצצות, תאונה, מחלות, מגיפה, שביתה, השבתה, חרם, מהומות, הפרת הסדר הציבורי, מלחמה, מבצע צבאי, פעולת טרור ו/או איבה וסגר ו/או כל פעולה המבוצעת בידי המשתמש ו/או צד שלישי כלשהו, ולא תהא לך כל זכות ו/או טענה במקרה שכזה.
   

 35. הדין החל - על תנאי השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.
   

 36. דרכי פניה וכתובת להודעות - ניתן לפנות אלינו בכל אחד מהאמצעים הבאים:

  (1) דוא"ל [email protected]

  (2) פקס' 03-7955301

  (3) בדואר לכתובת רח' מגדלי LYFE, בניין B, הירקון 3 בני ברק, מיקוד 5120124

   

  הודעה שתישלח בדואר רשום תיחשב כהודעה שהתקבלה כעבור שבעה ימי עבודה ממועד המשלוח בסניף הדואר. הודעה שתישלח בדוא"ל או בפקס' תיחשב כהודעה שהתקבלה במועד בו נאשר בכתב את דבר קבלתה.
   

הירשמו לניוזלטר שלנו לקבלת טיפים, עדכונים ומבצעים מיוחדים